INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników Targów Gier i Książek

1. Organizator:
Interexpo Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel. +48 42 637 12 15
www.gryiksiazki.pl;
Kontakt:
Piotr Tokarski – Kierownik Projektu, tel. 603 802 457,
piotr.tokarski@interexpo.pl
agnieszka Junne – tel. 691 425 433
Agnieszka.junne@interexpo.pl
Honorata Loreth – tel. 691 590 900
honorata.loreth@interexpo.pl
Grzegorz Wiśniewski – tel. 601 242 329
grzegorz.wisniewski@interexpo.pl

2. Miejsce Targów:
EXPO Łódź
Al. Politechniki 4
93-590 Łódź

3. Termin imprezy: 26-27.11.2022 r.

4. Zakres towarowy:
TARGI GIER I KSIĄŻEK:
– Gry planszowe
– Gry karciane
– Gry komputerowe
– Literatura piękna
– Wydawnictwa popularnonaukowe
– Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży
– Wydawnictwa artystyczne
– Wydawnictwa turystyczne
– Wydawnictwa naukowe
– Wydawnictwa religijne
– Wydawnictwa muzyczne
– Literatura obca
– Komiksy
– Prasa
– Multimedia
– Audiobooki
– E-booki
– Czytniki książki elektronicznej
– Muzyka
– Filmy
– Płyty DVD i Blu-ray
– Zabawki i modele
– Inne

5. Warunki uczestnictwa:
5.1. Podstawą udziału w wydarzeniu jest:
a) dostarczenie na adres Interexpo Zgłoszenia Udziału-Umowy oraz formularzy U, S do dnia 28.10.2022 r.,
b) dokonanie wpłaty zaliczki za najem powierzchni w wysokości 50% należności
do dnia 30.09.2022 r.,
c) dokonanie pełnej wpłaty należności do dnia 28.10.22022 r.,
d) wskazanie w pisemnym zgłoszeniu Realizatora Zabudowy oraz dostarczenie zamówienia energii elektrycznej do dnia 28.10.2022 r. – dotyczy uczestników realizujących zabudowę we własnym zakresie- zabudowa indywidualna,
e) dokonanie opłaty za pozostałe prace i usługi zlecone Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury.
5.2. Warunkiem przekazania Wystawcy stoiska jest przedstawienie przez niego potwierdzenia dokonania wpłaty pełnej kwoty należnej Interexpo za uczestnictwo
w Targach.
5.3. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej – zgodnie z formularzami zgłoszenia udziału.

5.4. Rabaty:
– za płatność całości należności za udział w targach do dnia 31.08.2022 r. – promocyjna cena na stoiska modułowe – Formularz B

5.5. Obowiązkowa opłata rejestracyjna wynosi 200,00 PLN
W cenę opłaty rejestracyjnej wliczone są:
a) służbowe karty wstępu dla obsługi stoiska w ilości 4 szt.,
b) podstawowy wpis do informatora: pełna stopka adresowa, 300 znaków oferty,
c) wpis do internetowej listy wystawców obejmujący nazwę firmy, miasto oraz kraj,
d) dystrybucja materiałów promocyjnych na terenach targowych,
e) wyłożenie materiałów reklamowych w Biurze Organizacyjnym Targów,
f) usługi: codzienne sprzątanie stoisk i ciągów komunikacyjnych,
g) nagłośnienie, zabezpieczenie ppoż. i ochrony.
Do wszystkich cen netto zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych należy doliczyć podatek VAT (23%).

6. Godziny otwarcia Targów:
– dla Wystawców – dla Publiczności
26.11.2022 r. 8.00 – 20.00 10.00 – 19.00
27.11.2022 r. 9.00 – 21.30 10.00 – 17.00

Po godzinie 17.00 rozpoczyna się demontaż targów.

7. Otwarcie Targów: 26.11.2022 r., godz. 11:00

8. Montaż, aranżacja i demontaż stoisk:
– montaż w dniach 24.11.2022 r. w godz. 10.00 – 21.30
25.11.2022 r. w godz. 8.00 – 21.30
26.11.2022 r. w godz. 8:00 – 10.00
– demontaż w dniu 27.11.2022 r. w godz. 17:00 – 21.30
9. Biuro Organizacyjne Targów obsługuje Uczestników
24.11.2022 r. w godz. 10.00-21.30
25.11.2022 r. w godz. 8.00 – 21.30
26.11.2022 r. w godz. 8.00 – 19.00
27.11.2022 r. w godz. 9.00 – 20.00

10. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania planu zabudowy stoiska oraz pełnej dokumentacji (projektu instalacji elektrycznej, innej) do akceptacji Interexpo, do dnia 28.10.2022 r.

11. Realizator Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek złożyć w Interexpo prawidłowo wypełnione Oświadczenie Realizatora Zabudowy.

12. Karty identyfikacyjne SERWIS, uprawniające do wstępu na teren Targów w okresie montażu i demontażu stoisk, wydawane będą przez Interexpo na podstawie złożonej listy imiennej montażystów stoisk i pisemnego oświadczenia firmy o przystąpieniu do zabudowy.

13. Uczestnik zamawiający zabudowę modułową lub standardową zobowiązuje
się do potwierdzenia aranżacji zabudowy i wyposażenia stoiska w ciągu 7 dni od otrzymania od Interexpo szkicu zabudowy i wyposażenia stoiska. Ponadto zmiana w dniu montażu
i aranżacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów zgodnie z cennikiem wyposażenia dodatkowego.

14. Organizator rozpatruje zgłoszenia biorąc pod uwagę termin ich otrzymania, możliwości lokalizacyjne oraz preferencje dla firm, które uczestniczyły w danych targach.

15. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez Interexpo
w „Potwierdzeniu lokalizacji” różni się od zamówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, umowa jest zawarta na warunkach ustalonych w tym potwierdzeniu.

16. Interexpo zastrzegają sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w „Potwierdzeniu lokalizacji”. Z powodu zmiany możliwości lokalizacyjnych Uczestnikowi Targów nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony Interexpo.

17. Koszty zainstalowania i podłączenia przyłączy elektrycznych, energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych i innych, jak również koszty usług niestandardowych obciążają Uczestnika. W cenę wliczone są zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

18. Uczestnik zamawiający zabudowę modułową lub standardową zobowiązuje
się do potwierdzenia aranżacji zabudowy i wyposażenia stoiska w ciągu 7 dni od otrzymania od Interexpo szkicu zabudowy i wyposażenia stoiska. Ponadto zmiana w dniu montażu
i aranżacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów zgodnie z cennikiem wyposażenia dodatkowego.

19. Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Targach należy przekazać na konto
INTEREXPO Spółka Sp. z o.o. MBANK 21 1140 2004 0000 3002 8005 3535

20. Ubezpieczenia od zniszczenia, kradzieży i pożarów w czasie trwania Targów Uczestnik dokonuje w samodzielnie wybranym biurze ubezpieczeń. Zabezpieczenie terenu Targów odbywa się w obecności pracowników ochrony, Interexpo oraz przedstawicieli stoisk, poprzez codzienne komisyjne zamykanie o otwieranie. Interexpo zabezpiecza tereny Targów
w godzinach zamknięcia obiektów (zgodnie z harmonogramem dla Wystawców).

21. Interexpo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów i wyposażenia Wystawcy powstałe w trakcie targów oraz w wyniku przerw w dostawie energii elektrycznej. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, obciąża wyłącznie Uczestnika.

22. Uczestnik targów zobowiązuje się do przyjęcia POSTANOWIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH, REGULAMINU dla uczestników Festiwalu, wystaw lub innych imprez organizowanych przez Interexpo
Sp. z o.o. oraz PRZEPISÓW TECHNICZNYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywają się imprezy organizowane przez Interexpo Sp. z o.o. z chwilą podpisania Zgłoszenia Udziału – Umowy.

23. REGULAMIN dla uczestników targów, wystaw lub innych imprez organizowanych przez Interexpo Sp. z o.o. oraz PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie obiektów, w których odbywają się imprezy organizowane przez Interexpo Sp. z o.o. dostępne są na stronie www.gryiksiazk.pl lub na życzenie Wystawcy przesyłane
przez Interexpo Sp. z o.o. drogą elektroniczną.

24. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości:
a) 40% wartości zamówionej powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w targach w terminie do 60 dni przed ich rozpoczęciem.
b) 100% wartości zamówionej powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Festiwalu w terminie do 30 dni przed ich rozpoczęciem.
c) W przypadku nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych siłą wyższą – ogłoszonych przez Rząd RP (w szczególności wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego, a także stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii) Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% zamówionej i opłaconej wartości powierzchni wystawienniczej.

25. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zmianami, informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Interexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź. Informacja o przysługujących Państwu prawach jest dostępna na stronie: www.gryiksiazki.pl.

26. Postanowienia Szczegółowe obowiązują od marca 2022 r.

Prezes Zarządu
Interexpo Sp. z o.o.

 

PIOTR TOKARSKI
KIEROWNIK PROJEKTU

ŁÓDŹ 26-27 LISTOPADA 2022
EXPO ŁÓDŹ, ALEJA POLITECHNIKI 4, 93-590

Do zobaczenia w Łodzi